نمایش 1–100 از 488 نتیجه

پوستر سه بعدی طرح چهره پنهان کد PSL594

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح چهره پنهان کد PSL593

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی گل طرح چوب کد PSL592

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل کد PSL591

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح شکوفه های بهاری کد PSL590

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی دیواری طرح پتینه کد PSL589

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه پشت مبلی کد PSL588

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل پس زمینه اشکال هندسی کد PSL587

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل پس زمینه اشکال هندسی کد PSL586

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه کد PSL585

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح شکوفه کد PSL584

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح اشکال هندسی کد PSL583

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح چهره پنهان کد PSL582

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح زن نوازنده کد PSL581

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح چهره دختر کد PSL580

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح فرشته کد PSL579

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر فول سه بعدی کد PSL578

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح سنگ صخره ای کد PSL577

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح کشتی کد PSL576

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح آسمان کد PSL575

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح چشم کد PSL574

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح سنتی کد PSL573

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح کاغذ کادویی کد PSL572

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح اژدها کد PSL571

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح چهره پنهان کد PSL570

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح سنتی کد PSL569

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل کد PSL568

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل کد PSL567

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح دیوار آجری کد PSL566

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح دیوار آجری کد PSL565

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه کد PSL564

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه کد PSL563

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر فول سه بعدی اشکال هندسی کد PSL562

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح مربع کد PSL561

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح مجسمه کد PSL560

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی اشکال هندسی طرح پتینه کد PSL559

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح جنگل کد PSL558

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی ایوان رو به طبیعت کد PSL557

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح طاووس کد PSL556

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح فرشته کد PSL555

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح فرشته کد PSL554

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح چهره دختر کد PSL553

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل کد PSL552

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی لانه زنبوری طرح گل کد PSL551

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل پس زمینه شش ضلعی کد PSL550

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر فول سه بعدی کد PSL549

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح اشکال هندسی کد PSL548

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل برجسته کد PSL547

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل پس زمینه لانه زنبوری کد PSL546

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی پتینه طرح گل کد PSL545

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل لاکچری کد PSL544

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل شیپوری کد PSL543

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر طرح گل فول سه بعدی کد PSL542

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل و پرنده کد PSL541

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل فانتزی کد PSL540

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل کد PSL539

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل آویزی کد PSL538

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل کد PSL537

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی سنتی طرح پتینه کد PSL536

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح سنتی کد PSL535

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه کد PSL534

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح فرشته کد PSL533

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح فرشته و گل کد PSL532

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح فرشته کوچولو کد PSL531

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح فرشته کد PSL530

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح فرشته کد PSL529

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح اشکال هندسی کد PSL528

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح اشکال هندسی کد PSL527

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح متن کد PSL526

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پر پرنده کد PSL525

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر فول سه بعدی طرح گل کد PSL524

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر فول سه بعدی طرح گل میمون کد PSL523

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر فول سه بعدی طرح گل کد PSL522

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه کد PSL521

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل کد PSL520

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل طلایی کد PSL519

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل پتینه کد PSL518

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح گل پتینه کد PSL517

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه کد PSL516

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح فرشته کد PSL515

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی پتینه طرح پر کد PSL514

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه کد PSL513

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه کد PSL512

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی پتینه طرح گل کد PSL511

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه پشت مبلی کد PSL510

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی پتینه طرح گل کد PSL509

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی پتینه طرح گل کد PSL508

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح فرشته کد PSL507

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه پشت تختخواب کد PSL506

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی اتاق نشیمن طرح پتینه کد PSL505

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی سالن پذیرایی طرح پتینه کد PSL504

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه دیواری کد PSL503

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه کد PSL502

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه کد PSL501

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه پشت مبلی کد PSL500

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح چهره محو زن کد PSL499

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح چهره دختر کد PSL498

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح چهره زن کد PSL497

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پولک کد PSL496

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

پوستر سه بعدی طرح پتینه پشت مبلی کد PSL495

110,000 تومان199,000 تومان قیمت هر متر مربع
{ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ تصویر بر روی جنس و نوع کاغذ ها لطفا به قسمت توضیحات تکمیلی مراجعه کنید}

یکی از مهم ترین مواردی که این روزها تاثیر بسیار زیادی بر زیبایی دکوراسیون محیط دارد، پوشش مناسب دیوارها می باشد. پوستر سه بعدی نیز یکی از محبوب ترین محصولاتی است که به این منظور تولید شده است و در سال های اخیر نیز به طور ویژه ای مورد توجه همه قرار گرفته است. زیرا از نظر سبک، طرح و رنگ دارای تنوع بسیار بالایی است و هر شخصی با هر سلیقه ای می تواند پوستر مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کند. بنابراین توصیه می کنیم که اگر تمایل دارید با صرف هزینه ای کم و مناسب تغییرات زیادی بر دکوراسیون محیط خود انجام دهید، حتما از پوستر سه بعدی دیواری استفاده کنید.

پوستر سه بعدی چیست؟

باتوجه به توضیحات قسمت قبل در می یابیم که پوستر دیوار سه بعدی نوعی دیوارپوش مشابه کاغذ دیواری است با این تفاوت که در پوستر از یک شکل و موضوع کامل و بزرگ مانند جنگل، دریا و… استفاده می شود. اغلب افرادی که برای پوستر دیوار خود به دنبال طرح هستند از طرح های سه بعدی استفاده می کنند. از این رو اغلب طرح های چاپ شده بر روی پوسترها سه بعدی هستند، به همین خاطر به پوستر سه بعدی معروف هستند.

پوستر سه بعدی دیواری به دو صورت آماده و سفارشی در بازار موجود می باشد و شما عزیزان می توانید به دلخواه هرکدام از آن ها را متناسب با سلیقه و نیاز خود انتخاب کنید.

پوستر سه بعدی چیست؟

انواع پوستر سه بعدی

پوستر دیوار سه بعدی در سبک های مختلفی تولید می شود تا هر شخصی با هر سلیقه ای بتواند طرح موردنظر خود را پیدا کند. با ما همراه باشید در ادامه انواع سبک های پوستر سه بعدی دیواری را به شما معرفی کرده ایم.

پوستر سه بعدی مدرن

پوستر دیواری سه بعدی مدرن یکی از پرفروش ترین و محبوب ترین سبک های پوستر دیوار سه بعدی می باشد.  زیرا چندین سال است که مدرن سازی دکوراسیون داخلی بسیار رواج یافته است. با توجه به سادگی، تنوع بالا و پراکندگی موضوعی پوستر سه بعدی مدرن استفاده از این سبک نیز نسبت به دیگر سبک ها بسیار بیشتر است. در فروشگاه ما صدها طرح مدرن پوستر سه بعدی موجود می باشد که متناسب با هر بودجه و سلیقه ای می باشد.

پوستر سه بعدی مدرن

پوستر سه بعدی کلاسیک

پوستر دیواری سه بعدی کلاسیک نیز یکی دیگر از انواع محبوب پوستر می باشد. بسیاری از افرادی که به دکوراسیون کلاسیک علاقه مند هستند، از این نوع پوسترها برای پوشش دیوارهای خود استفاده می کنند. همین علاقه زیاد به سبک کلاسیک سبب شده است که تنوع بسیاربالایی در طرح های پوستر کلاسیک وجود داشته باشد. جهت خرید انواع پوستر طرح کلاسیک می توانید از طرح های موجود در وبسایت ما دیدن کنید.

پوستر دیواری سه بعدی سنتی

حالا می رسیم به پوسترهای طرح سنتی که در میان برخی از افراد بسیار محبوب هستند. البته در نظر داشته باشید که استفاده از این نوع پوستر دیواری سه بعدی چندان در زندگی و محل کار شخصی و کاملا خصوصی افراد رایج نیست. اغلب در مکان های خاصی همچون مکان هایی با رویکرد نمایش زندگی سنتی مردم در نقاط مختلف جهان بکار می رود و شامل طرح های داماسکی می شود. بنابراین اگر در یک پروژه نیاز به ایجاد فضای سنتی دارید و یا بر اساس علاقه شخص خود می خواهید چنین فضایی را ایجاد کنید می توانید از پوستر دیواری کلاسیک با طرح های سنتی استفاده نمایید.

پوستر دیواری سه بعدی سنتی

پوستر سه بعدی اسپرت

این نوع پوسترها اغلب مورد پسند افراد نوجوان و جوان می باشد و شامل طرح های مدرن و امروزی است و تصاویر ورزشی، گرافیتی، نوشته های انگلیسی، اسپرت و… می شود. بنابراین افرادیکه به فوتبال، ماشین ها و موتورهای مسابقه، ورزش های رزمی و… علاقه مند هستند، بهتر است از پوسترهای اسپرت استفاده کنند. بیشتر مکان هایی که از این نوع پوسترها در آن استفاده می شود می توان به اتاق خواب، سالن های ورزشی، دفاتر کار و… اشاره کرد.

در این نوع پوستر دیواری اغلب از رنگ های گرم و انرژیک استفاده می شود. بنابراین یکی از گزینه های اصلی برای اتاق پسران و دختران علاقه مند به ورزش و طرح های مدرن می باشد.

پوستر سه بعدی اسپرت

پوستر سه بعدی ساده و شیک

بسیاری از افراد نیز هستند که همواره طرفدار سادگی و شیک بودن هستند. این اشخاص نیز می توانند از طرح های بسیار ساده و در عین حال شیک پوسترهای دیواری استفاده کنند. درصورتیکه شما نیز ساده پسند هستید می توانید از صدها طرح ساده موجود در فروشگاه دکوراسیون داخلی رضا آقای معمار دیدن کرده و طرح مورد نظر خود را خریداری کنید.

طرح پوستر سه بعدی

پوسترها را علاوه بر سبک بر اساس طرح نیز می توان دسته بندی کرد. طرح هایی چون طبیعت، حیوانات، گل و… از جمله طرح های پرطرفدار هستند که هر یک از آن ها را در ادامه به طور مختصر به شما معرفی کرده ایم.

پوستر سه بعدی گل

پوستر سه بعدی طرح گل یکی از طرح هایی است که از تنوع بسیار بالایی برخوردار است به طوری که هزاران طرح گل پوستر موجود می باشد. استفاده از چنین طرحی حسی از طبیعی بودن را به تماشاگر القا می‌ کند. توجه داشته باشید که از پوستر دیواری طرح گل در منزل تنها در 1 یا 2 جا خوب است و استفاده بیش از حد از آن ممکن است فضا را بسیار شلوغ نشان دهد. در هنگام خرید پوستر دیواری سه بعدی گل باید ظرافت در طراحی، کیفیت و ترکیب رنگ را به خوبی بررسی کرده و مورد توجه قرار دهید.

پوستر سه بعدی گل

پوستر سه بعدی حیوانات

نوع دیگری از پوسترها نیز وجود دارد که در آن مجموعه ای از تصاویر طبیعی و گرافیکی از حیوانات مختلف و حیات وحش روی آن ها چاپ می شود. از جمله این حیوانات می توان به دایناسور، شیر، کرگدن، زرافه ، پروانه و… و حیوانات خانگی مانند گربه و سگ و پرندگان اشاره کرد. از این طرح از پوسترها اغلب در اتاق خواب ها و نشیمن و پذیرایی استفاده می شود.

رنگ های پر جنب و جوش و وجود جزئیات زیاد سبب می شود که با نصب پوستر دیواری حیوانات در خانه این احساس در شما بوجود بیاید که به سراسر دنیا سفر کرده اید. از جمله پوسترهای سه بعدی حیوانات که در فروشگاه ما موجود می باشد می توان به طاووس، شیر، اسب، دایناسور و… اشاره کرد.

پوستر سه بعدی حیوانات

پوستر سه بعدی طبیعت

بسیاری از افرادی که زندگی شهری دارند و از طبیعت دور هستند، همواره تلاش می کنند تا در فضای زندگی و محل کار خود از مواردی استفاده کنند که حس بودن در طبیعت را به آن ها بدهد. یکی از این موارد نیز استفاده از پوستر سه بعدی طبیعت می باشد که مجموعه ای از طرح های جنگل ، رودخانه ، دریا ، ساحل ، شکوفه بهار ، پاییز ، زمستان ، تابستان هستند.

در فروشگاه ما صدها طرح طبیعت پوستر موجود می باشد که می توانید متناسب با بودجه و سلیقه خود یکی از آن ها را خریداری کنید. پوسترهای موجود در دکوراسیون داخلی رضا آقای معمار به قدری باکیفیت هستند که استفاده از آن ها به شما این حس را می دهد که خود را در جنگل، دریا و… حس کنید.

پوستر سه بعدی طبیعت

پوستر دیواری طبیعت در دکوراسیون

از این نوع پوسترها می توانید می توانید در دکوراسیون اغلب فضاها مثل اتاق، پذیرایی، پشت تلویزیون، آشپزخانه و فضاهای تجاری استفاده کنید. مهم ترین مزیت پوسترهای طبیعت این است که می توان از آن ها در هر سبک دکوراسیونی (لاکچری، مدرن و کلاسیک) استفاده کرد.

پوستر سه بعدی چهره زن

این نوع پوسترها نیز مجموعه ای از تصاویر پرتره زنان می باشند. پوسترهای چهره زنان اغلب مورد پسند جوانان و به ویژه دختران می باشد و از آن ها بیشتر در سالن های آرایشی و اتاق دختران استفاده می شود. این نوع پوسترها باید با بالاترین کیفیت چاپ شوند تا جزئیات و زیبایی آن بیشتر به چشم آید.

در صورتیکه علاقه مند به تصاویر فشن از خانم های مشهور هستید توصیه می کنیم حتما از این پوسترها استفاده کنید.

پوستر سه بعدی چهره زن

پوستر پشت تلوزیون

با استفاده از پوستر سه بعدی پشت تلوزیون می توانید با صرف هزینه ای بسیار کم پشت تلوزیون خود را به یکی ازجذاب ترین قسمت های منزل خود تبدیل کنید. مهم ترین نکته ای که در انتخاب پوستر برای پشت تلوزیون خود باید مورد توجه قرار دهید این است که از طرح های شلوغ استفاده نکنید زیرا پوستر دیواری پشت تلویزیون نباید ذهن مخاطب را بیش از حد به خود مشغول کند و او را از تمرکز بر روی برنامه های تلویزیونی غافل کند.

متداول ترین الگوهایی که برای پشت تلوزیون استفاده می شود شامل الگو های هندسی، طراحی گل های فانتزی و طبیعی و الگو های اسپرت هستند.

پوستر پشت تلوزیون

پوستر برای پذیرایی

یکی ازروش های ساده و رایج برای تزئین دکوراسیون داخلی سالن پذیرایی استفاده از پوستر است. حالا سوالی که پیش می آید این است که چه نوع پوستر برای پذیرایی مناسب است؟ در ادامه به شما برخی از این طرح ها رو معرفی کرده ایم.

  1. پوستر دیواری کلاسیک
  2. پوستر دیواری شعر و متنی
  3. طرح های سه بعدی
  4. پوستر دیواری چند قطعه با تصویر منظره
  5. پوسترهای با طرح گل
  6. تصاویر پرندگان
  7. پوستر دیواری با تصویر شهر

پوستر برای پذیرایی

پوستر سه بعدی اتاق خواب

یکی از رایج ترین فضاهای خانه که از پوستر برای پوشش های دیوار آن استفاده می شود اتاق خواب است. زیرا با استفاده از تصاویر آرامش بخش و زیبا می توان آرامش محیط خواب را بسیار افزایش داد. پوستر اتاق خواب بسته به سن و جنسیت در طرح های مختلف عرضه می‌ شود. یعنی پوستر سه بعدی مناسب اتاق کودک با اتاق نوجوانان و بزرگسالان متفاوت می باشد. برای مثال پوستر اتاق خواب کودک دختر و یا پسر می تواند از مدل های پوستر دیواری کارتونی باشد که باید متناسب با جنسیت بچه انتخاب شود.

پوستر سه بعدی سقفی

در سال های اخیر توجه طراحان علاوه بر دیوارها به پوشش سقف نیز جلب شده است. زیرا استفاده از پوستر سقفی به جای گچبری های تکراری بهترین گزینه می باشد. در این نوع پوسترها برخلاف پوسترهای دیواری محدودیت طرح وجود دارد و هرنوع طرحی را نمی توان استفاده کرد. برای سقف بهتر است از  طرح آسمان آبی، آسمان پر از ستاره، طرح فرشته و… استفاده کرد. شما عزیزان می توانید بهترین طرح ها برای سقف را از دکوراسیون داخلی رضا آقای معمار تهیه کنید.

قیمت پوستر دیواری سه بعدی

همانطور که می دانید پوسترهای دیواری در جنس های مختلف اطلس، اکسیر، الماسی، چرمی، برلیان، رافائل، سندی، فیلیپس، کاسپین و هلندی تولید می شوند. در نتیجه هرکدام با توجه به دوام و زیبایی از قیمت های مختلفی برخوردار هستند. البته قیمت پوستر سه بعدی در مراکز فروش مختلف نیز ممکن است متفاوت باشد به همین دلیل توصیه می کنیم حتما فروشگاه های مختلف را بررسی کنید تا هم پوستر باکیفیت و هم قیمت مناسب را انتخاب کنید.

دکوراسیون داخلی رضا آقای معمار بیش از 16 سال است که به فروش تکی و عمده محصولات دکوراسیون داخلی می پردازد. از این رو قیمت های مناسب تری نیز نسبت به سایر فروشگاه های آنلاین دارد. شما عزیزان می توانید با خیالی آسوده از قیمت مناسب و کیفیت بالای این پوسترها، طرح دلخواه خود را از ما خریداری کنید.

قیمت پوستر دیواری سه بعدی

نصب پوستر سه بعدی

نصب پوستر دیواری سه بعدی نیز مانند کاغذیواری است اما باید توجه داشته باشید که نصب پوستر دیواری نسبت به آن به دقت بالاتری نیاز دارد. زیرا در آن تصاویر مانند یک پازل باید در کنار هم قرار بگیرند و از این رو دقت بالایی را می طلبد. بنابراین توصیه می کنیم که خودتان اقدام به نصب پوستر به دیوار نکنید و این کار را به نصاب های باتجربه و کاربلد کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

خرید پوستر سه بعدی

در صورتیکه تمایل به خرید پوستر دیواری سه بعدی دارید باید پیش از خرید برخی نکات را مورد توجه قرار دهید که در ادامه به برخی از آن ها اشاره کرده ایم. اما اگر نیاز به مشاوره نیز داشتید می توانید همین حالا با کارشناسان ما تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت کنید. شماره تماس : 09143457342

 

  1. قیمت پوستر دیواری سه بعدی
  2. جنس پوستر دیواری سه بعدی
  3. اندازه پوستر دیواری

خرید پوستر سه بعدی

طراحی پوستر سه بعدی

فروش پوستر سه بعدی

مدل های پوستر دیواری سه بعدی

پوستر سه بعدی خاص

پوستر سه بعدی جدید