مشاهده همه 85 نتیجه

گرین وال مدل برگ فلفلی لیندا زرد کد glgl17

165,000 تومان
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

گرین وال مدل نارون ژاپنی گل قرمز کد glgl20

130,000 تومان
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

گرین وال مدل نارون ژاپنی گل سفید کد glgl19

130,000 تومان
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

آویز گرین وال کد glgl96-076

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl95-075

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl94-074

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl93-073

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl92-072

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl91-071

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl90-070

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl89-069

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl88-068

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl87-066

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl86-065

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl85-064

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl84-063

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl83-062

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گ رین وال کد glgl82-061

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl81-058

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl80-057

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl79-056

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

آویز گرین وال کد glgl78-054

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl77-053

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl76-052

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl75-051

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl74-049

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl73-048

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl72-047

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl71-046

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl70-045

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl69-044

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl68-041

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl67-040

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl66-039

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال مدل 9 بازو کد glgl65-038

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

آویز گرین وال کد glgl64-037

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl63-036

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl62-035

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

آویز گرین وال کد glgl61-034

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl60-033

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl59-032

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl58-031

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl57-030

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

آویز گرین وال کد glgl56-029

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی ماری جوانا گرین وال کد glgl55-028

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl54-027

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

آویز گرین وال کد glgl53-026

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl52-025

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

آویز گرین وال مدل شمشاد کد glgl51-024

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

آویز گرین وال مدل سرخس یک متری کد glgl50-023

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

آویز گرین وال کد glgl49-022

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl48-021

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl47-020

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl46-019

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl45-018

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl44-017

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl43-016

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl42-015

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl41-014

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl40-013

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl39-012

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl38-011

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl37-010

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl36-09

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl35-08

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl34-07

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl33-06

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl32-05

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl31-04

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl30-03

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl29-02

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

بوته استوایی گرین وال کد glgl28-01

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

گرین وال مدل شمشاد زرد یا همان دیوار سبز مصنوعی کد glgl27

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

گرین وال مدل برگ پرتقالی ابلق کد glgl21

برای قیمت تماس بگیرید
 • نصب ساده و آسان
 • مقاوم در برابر تابش نور آفتاب
 • قابل شست و شو

تمام افرادی که در شهر و به دور از طبیعت زندگی می‌ کنند همواره به دنبال ایجاد فضاهایی سرسبز در منزل و محیط کار خود هستند. این افراد بیشتر از دیگران به اهمیت فضای سبز و تاثیر آن بر سلامتی روح و روان آگاه هستند. یکی از جدیدترین و بهترین روش‌ های طراحی و دکوراسیون قسمت‌ های مختلف ساختمان استفاده از گرین وال یا دیوار سبز می‌ باشد. این پوشش سبز به دیوارهایتان جلوه ای بسیار زیبا و سرزنده می دهد. زیرا در مقایسه با مصالح سرد و خشن می‌ تواند حس حیات و زندگی بیشتری را به افراد منتقل کند. با دکوراسیون داخلی رضا آقای معمار همراه باشید تا در ادامه شما را با انواع گرینوال و هر آنچه که باید در مورد آن ها بدانید آشنا کنیم.

گرین وال

گرین وال چیست؟

ممکن است این سوال برای شما نیز پیش آمده باشد که دیوار سبز چیست ؟ در پاسخ به این سوال می‌ توان گفت که گرین وال به فضای سبزی گفته می‌ شود که به صورت عمودی بر روی یک دیوار قرار داده می‌ شود. در گذشته در بسیاری از نقاط دیوارهای سبز به طور طبیعی به وجود می‌ آمدند اما امروزه با استفاده از دیوار سبز می توان فضاهایی بسیار سبز و دلپذیر در مکان‌ های مد نظر ایجاد کرد. بنابراین اگر به دنبال ایجاد دید بصری مناسبی برای خود هستید توصیه می‌ کنیم از تایل‌ های گرین وال در دکوراسیون داخلی خود استفاده کنید.

گرین وال چیست

انواع دیوار سبز

ممکن است در هنگام خرید گرین وال مصنوعی دچار سردرگمی شوید. به همین دلیل بهتر است ابتدا با انواع گرین وال آشنا شوید تا بتوانید انتخابی مناسب برای دیوارهای خود داشته باشید. از این رو در ادامه می‌ خواهیم شما را با انواع دیوار سبز آشنا کنیم.
گرینوال‌ ها جز چمن‌ های مصنوعی هستند و چمن ‌های مصنوعی خود به دو دسته تزیینی و ورزشی تقسیم می‌ شوند. از آنجایی که از گرینوال‌ ها برای تزیین و زیباسازی دیوارها استفاده می‌ شوند در دسته چمن مصنوعی تزیینی قرار می‌ گیرند.
همچنین از دیوار سبز به عنوان پوششی عمودی برای دیوارها استفاده می شود و در انواع و طرح های مختلفی چون گرین وال شبدری، برگ پرتقال، برگ پتوس، نارون، لیندا، برگ ریحون، شبدری و… تولید می‌ شوند.
البته گرینوال‌ ها را می‌ توان علاوه بر طرح‌، بر اساس پنلی و یا شاخه‌ ای بودن آن ها نیز دسته بندی کرد. دیوار سبز مصنوعی پنلی یا تایلی در ابعاد مشخصی تولید شده و در کنار یکدیگر قرار می‌ گیرند. یعنی با قرار گرفتن تعداد زیادی از این تایل‌ ها در کنار یکدیگر دیوار پوشش داده می‌ شود. دیوار سبزهای شاخه‌ ای نیز همانطور که از نامشان مشخص است به صورت شاخه‌ ای تولید می‌ شوند و بر روی دیوار به صورت عمودی در کنار یکدیگر قرار می‌ گیرند.

انواع دیوار سبز

گرین وال مصنوعی

همانطور که در بخش‌ های قبلی نیز گفتیم گرین وال یا همان دیوار سبز هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی وجود دارد. دیوار سبز مصنوعی به انواع مختلفی از گیاهان مصنوعی گفته می‌ شود که به جای گیاهان زنده مورد استفاده قرار می‌ گیرند. این دیوار سبزها بهترین گزینه برای منازل و فضاهایی هستند که نمی‌ توان در آن‌ ها به رشد گیاهان طبیعی پرداخت.

گرین وال مصنوعی

گرین وال طبیعی

این نوع گرینوال‌ ها بر خلاف گرینوال مصنوعی از گیاهان طبیعی ساخته شده‌ اند. یعنی از گیاهان طبیعی برای تزیین دیوار استفاده می‌ شود. درست است که در دیوار سبز طبیعی به دلیل زنده بودن گیاهان حس طبیعی بودن بیشتری به افراد منتقل می‌ شود. اما برخلاف گرین وال مصنوعی در همه جا نمی توان از آن مراقبت و استفاده کرد.

خرید گرین وال

همانطور که می‌ دانید برای خرید دیوار سبز مصنوعی فروشگاه‌ های متعددی وجود دارند که هم به صورت حضوری و هم به صورت اینترنتی فعالیت می‌ کنند. بنابراین از میان این فروشگاه‌ ها باید معتبرترین فروشگاه را انتخاب کنید تا بتوانید با صرف هزینه‌ ای مناسب دیوار سبزی با بالاترین کیفیت را خریداری کنید. دکوراسیون داخلی رضا آقای معمار بیش از ۱۶ سال است که در زمینه محصولات دکوراسیون داخلی فعالیت می‌ کند. شما می‌ توانید انواع مختلفی از گرین وال‌ ها را در وب سایت ما مشاهده کرده و با قیمتی بسیار مناسب خریداری کنید. ما تمام تلاش خود را می‌ کنیم تا محصولاتی با بالاترین کیفیت را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

خرید گرین وال

اجرای دیوار سبز

یکی از مهم‌ ترین مراحل پس از خرید گرینوال اجرای آن است. اجرای دیوار سبز مصنوعی می‌ تواند زیبایی منحصر به فردی را در قسمت‌ های مختلف ساختمان ایجاد کرد. مهمترین نکته‌ ای که در اجرای گرین وال‌ باید به آن توجه کنید این است که در هر مکانی امکان نصب اجرای آن وجود ندارد. همچنین نحوه اجرای دیوار سبز در مکان‌ های مختلف یکسان نیست. درست است که نصب گرینوال کار ساده و راحتی می‌ باشد اما ابتدا باید بررسی کنید که در چه مکان‌ هایی می‌ توان از آن استفاده کرد.

قیمت گرین وال مصنوعی

قیمت دیوار سبز مصنوعی در مقایسه با قیمت دیوار سبز طبیعی پایین‌ تر می‌ باشد، زیرا به آبیاری و نگهداری نیازی ندارد. می‌ توانید انواع طرح‌ های گرین وال را با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت‌ ها از فروشگاه ما به صورت اینترنتی خریداری کنید. زیرا تمام محصولات ما به صورت عمده نیز فروش می‌ رسند. یعنی شما می‌ توانید این محصولات را به صورت تکی و با قیمت عمده نیز خریداری کنید.

قیمت گرین وال مصنوعی

دیوار سبز ارزان

در صورتی که به دنبال خرید دیوار سبز ارزان هستید توصیه می‌ کنیم حتماً از دیوار سبز مصنوعی استفاده کنید. زیرا همانطور که گفتیم هزینه کمتری نسبت به حالت طبیعی دارند و به راحتی می‌ توان از آن ها برای تزیین دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان‌ ها استفاده کرد. البته توجه داشته باشید که محصولی که خریداری می‌ کنید در کنار قیمت پایین‌ تر از کیفیت مناسبی نیز برخوردار باشد.

دیوار سبز ارزان

فروش پنل دیوار سبز

همانطور که در بخش‌ های قبلی نیز گفتیم دیوار سبز هم به صورت پنلی و هم به صورت شاخه‌ ای به فروش می‌ رسد. دکوراسیون داخلی رضا آقای معمار به فروش پنل دیوار سبز در طرح‌ ها و رنگ‌ های مختلف می‌ پردازد. شما می‌ توانید متناسب با سلیقه خود پنل مورد نیازتان را از وب سایت ما به صورت آنلاین و با صرف کمترین هزینه و زمان خریداری کنید. در این صفحه می‌ توانید تمام مدل های دیوار سبز مصنوعی موجود در فروشگاه ما را مشاهده کنید.